Αξιολόγηση ενός γραφικού περιβάλλοντος βασισμένου στην ασαφή λογική για την κατανόηση ενός λιμναίου οικοσυστήματος από μαθητές

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση ενός υπολογιστικού γραφικού περιβάλλοντος, βασισμένου στην ασαφή λογική για την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων επιβάρυνσης ενός λιμναίου οικοσυστήματος από μαθητές. Το δείγμα αποτέλεσαν δύο τμήματα της Ε΄ Δημοτικού. Το πρώτο τμήμα μελέτησε το οικοσύστημα με το συμβατικό τρόπο, βασισμένο στο βιβλίο του μαθητή και σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, αποτελώντας έτσι την ομάδα ελέγχου. Το δεύτερο τμήμα μελέτησε το οικοσύστημα μέσω ενός υπολογιστικού γραφικού περιβάλλοντος, ειδικά σχεδιασμένου από τους συγγραφείς για να αποτυπώνει τις δυναμικές αλληλεξαρτήσεις των παραγόντων επιβάρυνσης και την επίπτωσή τους στον πληθυσμό των ψαριών, αποτελώντας έτσι την πειραματική ομάδα. Η αλληλεπίδραση με το προτεινόμενο γραφικό περιβάλλον απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες διερεύνησης και κατανόησης. Ακολούθησε ανάλυση των γραπτών απαντήσεων των μαθητών σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τεστ με τη χρήση απλών στατιστικών μεθόδων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1408)