Αξιολόγηση Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Εκπαίδευσης με τη χρήση του Google Scholar και του δείκτη h

Στόχος της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ερευνητικής απήχησης των 18 Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το δείκτη h των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτά. Αξιολογήθηκαν 437 μέλη ΔΕΠ, στο διάστημα 1-10 Δεκεμβρίου 2010. Μια σειρά από δείκτες έχουν καταγραφεί όπως αριθμός δημοσιεύσεων, αναφορών, δείκτης h και το ποσοστό των μελών ΔΕΠ που αναγράφουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στοιχεία για την ερευνητική τους δραστηριότητα. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η βάση βιβλιομετρικών δεδομένων Google Scholar. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επίπεδο Τμήματος. Διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε μέσο αριθμό δημοσιεύσεων, αναφορών και h μεταξύ των Τμημάτων. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο δείκτη h των μελών ΔΕΠ που δημοσιεύουν στοιχεία στην ιστοσελίδα τους σχετικά με την ερευνητική τους δραστηριότητα σε σχέση με τους ερευνητές που δεν κοινοποιούν τα στοιχεία αυτά. Όμως, δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στο δείκτη h των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τέλος, διαπιστώθηκε υψηλή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της προτεινόμενης μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)