Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ενημέρωσης Εγκύων Εξ Αποστάσεως με χρήση του Διαδικτύου

Τα τελευταία χρόνια με τη συνεχή εξάπλωση του Διαδικτύου πραγματοποιούνται εξ Αποστάσεως πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο της υγείας αλλά και σε άλλους τομείς. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η λειτουργία ενός εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος δομημένης πληροφόρησης, στις γνώσεις των εγκύων γυναικών, σχετικά με βασικά θέματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, μέσω του Διαδικτύου. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 52 έγκυες γυναίκες. Από αυτές οι 28 αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα της έρευνας και οι υπόλοιπες 24 την ομάδα ελέγχου. Η πειραματική ομάδα της έρευνας παρακολούθησε ένα εξ Αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του Διαδικτύου για δώδεκα εβδομάδες. Η έρευνα έδειξε ότι ένα δομημένο πρόγραμμα εξ Αποστάσεως, με τη χρήση του Διαδικτύου, μπορεί να αυξήσει τις γνώσεις των εγκύων γυναικών σε θέματα σχετικά με την εγκυμοσύνη τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)