Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Προσομοίωσης Ιστορικών Επιστημονικών Οργάνων Ναυσιπλοΐας για την Ανάπτυξη Χωρικών Δεξιοτήτων

Η ιδέα αξιοποίησης της Ιστορίας συγκεκριμένων Επιστημονικών Οργάνων, όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Ναυσιπλοΐα, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών και δεξιοτήτων αποτελεί το θεματικό άξονα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού «Περίπλους». Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στοχεύει να διερευνήσει αν οι μαθητές είναι σε θέση να προσδιορίζουν τη γεωγραφική θέση ενός τόπου και να προσανατολίζονται στο περιβάλλον του λογισμικού προσομοίωσης μέσω της απόκτησης γνώσεων για τη λειτουργία και τη χρήση των Ιστορικών Οργάνων Ναυσιπλοΐας. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πειραματική εφαρμογή του εκπαιδευτικού λογισμικού αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα και ωφελιμότητα του σχεδιασμού προηγμένων τεχνολογικά μαθησιακών περιβαλλόντων που εμπλέκουν ενεργά τα επιστημονικά όργανα και την ιστορία τους σε ένα νέο, εμπλουτισμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διαθεματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 562)