Αξιολόγηση ευχρηστίας κατά την εφαρμογή τεχνικών συνεργατικής μάθησης σε συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα: Η περίπτωση του Second Life

Το παρόν άρθρο αποτιμά τις δυνατότητες της πλατφόρμας συνεργατικών εικονικών περιβαλλόντων Second Life, για την υποστήριξη συνεργατικής μάθησης με χρήση υπολογιστή. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι λειτουργικότητες που έχουν σχεδιαστεί και ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Second Life, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή συνεργατικής η- μάθησης με την τεχνική jigsaw. Τέλος, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης με στόχο την αξιολόγηση του Second Life από προπτυχιακούς φοιτητές, με σκοπό τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων της πλατφόρμας για την υποστήριξη συνεργατικών τεχνικών η-μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1006)