Αξιολόγηση ευχρηστίας και χρησιμότητας πρωτότυπης συσκευής βιο-ανάδρασης στην διαχείριση του άγχους φοιτητών

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας πρωτότυπης συσκευής ικανής να συλλέγει και να αξιοποιεί βιο-σήματα. Οι τιμές των λαμβανόμενων βιο-σημάτων αφορούν τις φυσιολογικές αντιδράσεις του οργανισμού, οι οποίες επηρεάζουν την υγρασία του δέρματος και τον καρδιακό παλμό. Έτσι δίνεται η δυνατότητα να ερμηνευθούν κάποιες βασικές συναισθηματικές καταστάσεις ενός ατόμου. Πιο συγκεκριμένα καταστάσεις άγχους έχουν συχνά σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγρασία στο ανθρώπινο δέρμα και να προκαλείται σε πολλά άτομα ταχυπαλμία. Η ρύθμιση έντονων συναισθηματικών καταστάσεων μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην εφαρμογή της προσαρμοστικότητας των μαθησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκατάσταση της ηρεμίας η οποία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη απόδοση αυτών που συμμετέχουν στην δραστηριότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)