Αθέμιτη Χρήση Πληροφοριών από το Διαδίκτυο και ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Τα φαινόμενα λογοκλοπής και αθέμιτης πρακτικής στη χρήση πηγών από το Διαδίκτυο διαρκώς αυξάνονται με αποτέλεσμα το θέμα να απασχολεί ιδιαίτερα την εκπαιδευτική κοινότητα. Στοχεύοντας να συμβάλλουμε στη συζήτηση για την πρόληψη του φαινομένου μέσα από την καλλιέργεια στάσεων σε μαθητές ως προς τη διαχείριση της πληροφορίας με ηθικό τρόπο, στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς διερευνώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι οι μαθητές καταφεύγουν στη λογοκλοπή καθώς και τρόπους αντιμετώπισης που προτείνουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)