Ασφαλές Κοινωνικό Δίκτυο Μάθησης για εκπαιδευτικούς & μαθητές (Edmodo): διδάσκοντας στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ασφαλές κοινωνικό δίκτυο μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές με τον τίτλο Edmodo. Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μια συνοπτική παρουσίαση αξιοποίησης του εργαλείου από την πλευρά του εκπαιδευτικού, ενώ στη συνέχεια, παρουσιάζονται όλοι οι δυνατοί τρόποι δημοσίευσης του κοινωνικού δικτύου. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται οι εμπειρίες χρήσης του κοινωνικού δικτύου μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3ο ΕΠΑΛ Βόλου) στα μαθήματα: Εφαρμογές Πληροφορικής, Ερευνητική Εργασία (project), καθώς και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Παράρτημα Βόλου) στα μαθήματα Εκπαιδευτική Τεχνολογίας – Πολυμέσα και Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ. Στο τρίτο μέρος, καταγράφονται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του κοινωνικού δικτύου μάθησης Edmodo στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα από όλη την προσπάθεια εισαγωγής του νέου εργαλείου στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 67)