Αποτελέσματα από τη Συμμετοχή Φοιτητών σε Ασύγχρονη Συζήτηση Μέσω του eClass

Φοιτητές συμμετείχαν σε ασύγχρονες συζητήσεις μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης eClass, για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο πανεπιστημιακού μαθήματoς. Η ανάλυση των διαλόγων των φοιτητών έδειξε ότι η ανταπόκρισή τους ήταν ικανοποιητική. Ωστόσο από τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ της συμμετοχής στη συζήτηση και της επίδοσης των φοιτητών, γεγονός που μπορεί να οφείλεται σε αδυναμίες του σχεδιασμού της παρέμβασης και της αξιολόγησής της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)