Αποσταθεροποίηση Παρανοήσεων των Μαθητών για την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Η παρούσα μελέτη εξέτασε τις παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με την κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ), και πώς θα μπορούσαν αυτές να αποσταθεροποιηθούν, αξιοποιώντας το θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και το μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού της Τεχνολογικής Χαρτογράφησης. Το τεχνολογικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση των βασικών δραστηριοτήτων σε αυτή την μελέτη ήταν το MS ExcelTM. Συμμετείχαν διακόσιοι εξήντα τέσσερις μαθητές Β’ τάξης Γυμνασίου, χωρισμένοι στην Πειραματική Ομάδα και την Ομάδα Ελέγχου. Στην αρχή της παρέμβασης οι μαθητές απάντησαν σε προ-πειραματικό δοκίμιο, και στο τέλος χορηγήθηκε το ίδιο δοκίμιο ως μετά-πειραματικό. Διενεργήθηκε ανάλυση συνδιακύμανσης ANCOVA και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπήρξε διαφοροποίηση στην επίδοση των μαθητών στο μετά-πειραματικό δοκίμιο μεταξύ της Πειραματικής Ομάδας και της Ομάδας Ελέγχου, με την πειραματική ομάδα να έχει στατιστικά καλύτερες επιδόσεις. Με βάση τα αποτελέσματα, το θεωρητικό πλαίσιο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και η προσέγγιση της Τεχνολογικής Χαρτογράφησης, τα οποία καθοδήγησαν τη σχεδίαση της διδακτικής παρέμβασης, ήταν αποτελεσματικά για την αποσταθεροποίηση των παρανοήσεων των μαθητών σχετικά με την ΚΜΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 17)