Απόψεις μαθητών για την πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των απόψεων των μαθητών κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό οι μαθητές που χρησιμοποιούν το Moodle στην εκπαιδευτική διαδικασία απάντησαν σε γραπτό ερωτηματολόγιο και σε ημιδομημένη συνέντευξη. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 125)