Απόψεις και Πρακτικές Σχετικά με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία των Επιμορφωμένων Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα Β΄ Επιπέδου

Η παρούσα έρευνα μελετά τις απόψεις των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης (κλάδος ΠΕ60) στο πρόγραμμα Β’ Επιπέδου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο καθώς επίσης και τις πρακτικές χρήσης τους στο εκπαιδευτικό έργο. Στην έρευνα συμμετείχε το 30% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην επιμόρφωση αυτή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες φαίνεται να τάσσονται στην πλειονότητά τους υπέρ της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση και ταυτόχρονα τις εντάσσουν με διάφορους τρόπους στη σχολική πρακτική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 146)