Απόψεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την Εισαγωγή των ΤΠΕ στην Σχολική Πράξη

Η βέλτιστη εισαγωγή των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών και των Πληροφοριών (ΤΠΕ) στο δημοτικό σχολείο, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην σχολική πράξη αποτελεί κομβικό σημείο στην όλη προσπάθεια. Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο την διερεύνηση των απόψεων των μετεκπαιδευομένων δασκάλων στο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τις επιπτώσεις από την είσοδο των ΤΠΕ στη σχολική καθημερινότητα σε συσχέτιση με τις κοινωνικές επιπτώσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 928)