Απόψεις εκπαιδευτικών για τη θέση της Πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των απόψεων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης και καθηγητών ειδικοτήτων που δίδασκαν στα δημοτικά με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών, αναφορικά με τη θέση της πληροφορικής στα δημοτικά σχολεία διευρυμένου ωραρίου, αλλά και την άποψη τους για την επιτυχία του νέου προγράμματος που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 800 δημοτικά σχολεία κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις επαρχιακές πόλεις της Ελλάδος και τη Θεσσαλονίκη. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων θεωρούν ότι οι έννοιες της πληροφορικής θα πρέπει να διδάσκονται από εκπαιδευτικούς ειδικότητας πληροφορικής. Επίσης οι απόψεις των εκπαιδευτικών διίστανται αναφορικά με την επιτυχία του πιλοτικού προγράμματος μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς 2010-2011.
(Πλήθος ανακτήσεων: 27)