Απόπειρες για την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην Π.Ε.: Επιμορφωτικές δράσεις στα νησιά των Κυκλάδων

Με την εισήγησή μας αυτή θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε , σε αδρές γραμμές, αφενός πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια ένταξης των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αφετέρου να παρουσιάσουμε τις επιμορφωτικές δράσεις που αναπτύχθηκαν πρωτοβουλιακά σε νησιά των Κυκλάδων ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα εκπαιδευτικών στις περιφέρειες ευθύνης μας. Όλες οι έρευνες που σχετίζονται με την εισαγωγή αλλαγών στην εκπαίδευση, αναδεικνύουν το δάσκαλο ως το σημαντικότερο παράγοντα και διαχειριστή αυτής της αλλαγής και εισαγωγής κάθε καινοτομίας. Οι προσπάθειες που έγιναν στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης τα τελευταία χρόνια στα εκπαιδευτικά συστήματα διαφόρων χωρών, πολλές φορές δεν τελεσφόρησαν, γιατί οι κρατικοί θεσμοί δεν έλαβαν υπόψη τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι ίδιες έρευνες διαπιστώνουν ότι οι δάσκαλοι μπορούν να επηρεάσουν θετικά η αρνητικά την εισαγωγή, υλοποίηση και βελτίωση μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πεισθεί ότι η καινοτομία θα ωφελήσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό έργο, διαφορετικά η επιτυχία της είναι αμφίβολη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1297)