Από το Σχεδιασµό στην Υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Πύλης Ν. Αιγαίου

Με αφετηρία μας α) τις αυξανόμενες ανάγκες των εκπαιδευτικών της νησιώτικης Ελλάδας για επικοινωνία, επιμόρφωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου β) την εμφάνιση κατάλληλων εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού και γ) την κατάσταση υποδομής και εκπαιδευτικού λογισμικού στη χώρα μας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε την Εκπαιδευτική Πύλη Ν. Αιγαίου. Η σχεδίαση λαμβάνει υπόψη της τη δομή και το περιεχόμενο των Εκπαιδευτικών Πυλών (educational portals, portail educatif), των θεματικών δικτυακών κόμβων που λειτουργούν κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία καθώς και τα πορίσματα ερευνών που αναφέρονται στην οργανική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες ιδέες και η διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την πραγματοποίησή της.
(Πλήθος ανακτήσεων: 599)