Από τις Έννοιες στις Δομές: Μια Αρχιτεκτονική Συστήματος Εννοιολογικής Χαρτογράφησης

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική ενός συστήματος για τη μαθησιακή δραστηριότητα της εννοιολογικής χαρτογράφησης. Ο στόχος του συστήματος είναι η υποστήριξη και η καλλιέργεια των αναλυτικών και συνθετικών δυνατοτήτων του μαθητή, καθώς και η προαγωγή της δημιουργικής και πρωτότυπης σκέψης. Για την επίτευξη του πρώτου στόχου αντλούμε μεθόδους και τεχνικές από τον χώρο της θεωρίας γράφων, ενώ για τον δεύτερο εστιάζουμε στην ανάπτυξη μεθόδων με χρήση οντολογίας. Η θεωρία γράφων και οι νέες μέθοδοι που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των οντολογιών μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για να την σχεδίαση λογισμικού στο χώρο της μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)