Αντιλήψεις Παιδαγωγών Προσχολικής Αγωγής για τη Χρήση του Διαδραστικού Πίνακα στην Αγωγή Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά τις απόψεις 170 παιδαγωγών προσχολικής αγωγής που στελεχώνουν δομές παιδικών σταθμών, σχετικά με την αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στην προσχολική εκπαίδευση. Για την συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου υποβλήθηκαν σε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής είχαν εν γένει θετικές απόψεις για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα, οι οποίες επηρεάζονται σημαντικά από τις μεταβλητές «Εκπαιδευτικό επίπεδο», «Καταλληλότητα των ΤΠΕ για την Προσχολική Αγωγή» και «Αίσθηση εξοικείωσης στη χρήση του Η/Υ». Οι προθέσεις που διαφαίνονται καταγράφονται επίσης δεκτικές της χρήσης του διαδραστικού πίνακα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 87)