Αντιλήψεις νηπιαγωγών για την χρήση του Η /Υ ως εργαλείου ενίσχυσης της μάθησης στο νηπιαγωγείο

Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην προσχολική εκπαίδευση. Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές συντάχτηκε ερωτηματολόγιο και διενεργήθηκε έρευνα στον νομό Άρτας. Ακολούθησε επεξεργασία των δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε η άποψη ότι ο Η/Υ σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του νηπιαγωγείου ποικίλα εργαλεία ενίσχυσης της μάθησης, ενώ οι απόψεις των νηπιαγωγών του δείγματος δεν επηρεάζονται στατιστικώς σημαντικά από τα δημογραφικά τους στοιχεία. Συμπερασματικά, όλοι οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζουν θετική στάση για τη χρήση του Η/Υ, από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, ως εργαλείο μάθησης, εύρημα που έχει γίνει αποδεκτό κι από άλλους ερευνητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 46)