Αντιλήψεις Καθηγητών για τα Ουσιώδη και Βασικά στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο και η σχέση τους με το Φύλο

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στις αντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής Δ/μιας εκπαίδευσης για τα ουσιώδη και βασικά γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεωρούν ότι πρέπει να διδάσκονται σε κάθε τάξη του Λυκείου και τις συσχετίζει με το φύλο τους. Επιπλέον, γίνεται διερεύνηση των κριτηρίων με βάση τα οποία οι καθηγητές επιλέγουν αυτά τα αντικείμενα όπως και για το περιεχόμενο που τους αποδίδουν. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω κλινικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων και συμμετείχαν 25 καθηγητές Πληροφορικής από Ενιαία Λύκεια της ευρύτερης περιοχής των Πατρών. Από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι: α) το μεγαλύτερο μέρος των επί μέρους αντικειμένων τα οποία θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο δίνει έμφαση στην εργαλειακή προσέγγιση της Πληροφορικής και περιορίζεται σε ορισμένα μέρη του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος β) τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα προσεγγίζονται σε ένα πληροφοριακό και επιφανειακό πλαίσιο χωρίς να συνδέονται με γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες γ) τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα επί μέρους αντικείμενα κυρίως επικεντρώνονται στη χρηστικότητά τους στην επαγγελματική και καθημερινή ζωή και λιγότερο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και δ) υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς τη θεώρηση του ποια αντικείμενα είναι ουσιώδη και βασικά για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 479)