Αντιλήψεις Καθηγητών για τα Ουσιώδη και Βασικά στη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των αντιλήψεων καθηγητών της πρώτης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε) για τα ουσιώδη, βασικά και διαχρονικά στοιχεία στη διδασκαλία της Πληροφορικής σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Η έρευνα αυτή αποτελεί μια ποιοτική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί. Από την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων προέκυψε: α) το ποια θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως βασικά και διαχρονικά επί μέρους αντικείμενα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο γυμνάσιο, β) το βάθος ως το οποίο προσεγγίζονται, γ) τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται και δ) οι διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μάθηση αυτών των αντικειμένων από τους μαθητές. Τα κριτήρια επιλογής, το βάθος προσέγγισης και η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται φάνηκε ότι συνδέεται με αντιλήψεις γνωστικού, συναισθηματικού και κοινωνικού περιεχομένου των εκπαιδευτικών για: την Πληροφορική ως αντικείμενο, το ρόλο της Πληροφορικής για το μαθητή, το ρόλο του καθηγητή της Πληροφορικής, τα αναλυτικά προγράμματα, τη διάθεση του διδακτικού χρόνου καθώς και το πώς πρέπει να διδάσκεται η Πληροφορική.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)