Αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη συσχέτιση της διάστασης του φύλου με τις επιδόσεις σε Τομείς της Πληροφορικής: Μια Μελέτη Περίπτωσης στο Ν. Φλώρινας.

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται, πώς οι καθηγητές και οι καθηγήτριες πληροφορικής αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τη διάσταση του φύλου, ως κριτήριο για την ενασχόληση και απόδοση σε διαφορετικούς Τομείς Πληροφορικής. Με ημι-δομημένες συνεντεύξεις έγινε μια προσπάθεια ανίχνευσης του προβληματισμού τους, για το ρόλο του φύλου στη διαμόρφωση στάσεων απέναντι σε ένα θετικό τομέα επιστημών, την Πληροφορική. Συνεξετάζονται, κριτικά, στερεότυπα που ήδη λειτουργούν στην ελληνική εκπαίδευση, ώστε έμμεσα να εκτιμηθούν και εκπαιδευτικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν, κυρίως μετά το 1990, για την ισότητα των δυο φύλων. Επιλέχτηκε η Μελέτη Περίπτωσης στο Νομό Φλώρινας που συγκεντρώνει αστικούς και ημιαστικούς χώρους. Από την έρευνα φαίνεται ότι, αν και έχουν εφαρμοστεί εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα και έχουν λειτουργήσει προγράμματα Θετικής Διάκρισης, αναπαράγεται η ανισότητα και νομιμοποιείται εστιασμένη σε διαφορετικά πεδία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)