Αντιλήψεις εκπαιδευτικών µετά τη βασική τεχνολογική επιµόρφωση

Με το πέρας του προγράμματος Π1, της επιμόρφωσης «Αρχική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)», είναι η πρώτη φορά, που στην ελληνική εκπαίδευση, υπάρχουν καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί σε ΤΠΕ, από ένα οργανωμένο πρόγραμμα, πανελλήνιας εμβέλειας και μαζικής συμμετοχής. Σε αυτό τον πληθυσμό εκπαιδευτικών, που αισθάνονται μέλη της σύγχρονης «κοινωνίας της πληροφορίας», έχει ενδιαφέρον η καταγραφή και διερεύνηση των αντιλήψεων, των απόψεων και των αποφάσεων που αφορούν την εφαρμογή των ΤΠΕ από τους ίδιους και πως αυτές οι απόψεις συνδέονται με την εν γένει παιδαγωγική τους κατάρτιση και εμπειρία. Η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε πέντε κέντρα επιμόρφωσης της Δυτικής Μακεδονίας φανερώνει ότι μετά την επιμόρφωση καθαρά τεχνολογικού χαρακτήρα, οι εκπαιδευτικοί έχουν βέβαια θετική στάση για την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν τους εξασφαλίζει την αίσθηση πληρότητας γνώσεων και εφοδίων στην εφαρμογή των ΤΠΕ. Πιστεύουν ότι απαιτείται επιπλέον επιμόρφωση, που αφορά την εκπαιδευτική διάσταση της εφαρμογής των ΤΠΕ και δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1532)