Αντιδράσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών σε ακαδημαϊκά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης: Αξιοποίηση, εξοικείωση, προοπτικές βελτίωσης

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Τεχνολογιών (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης οδήγησε αναπόφευκτα στην αλλαγή «πλεύσης» των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πολιτικής, για προσαρμογή στα διεθνή και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα. Τα προγράμματα και οι εφαρμογές του ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ) εισάγονται μέσω των μαθημάτων της Πληροφορικής στα Προγράμματα Σπουδών Τριτοβάθμιων Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ειδικότερα σε παραγωγικές σχολές για την εκπαίδευση. Η παρούσα μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ., με στόχο τη διερεύνηση της αξιοποίησης των ψηφιακών εφαρμογών στο μάθημα «Πληροφορική ΙΙ», από μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα υποψήφιους φιλολόγους. Με βάση ένα φύλλο παρατήρησης καταγράφηκε η συμπεριφορά δέκα φοιτητών/φοιτητριών του δευτέρου ακαδημαϊκού έτους σπουδών. Η επεξεργασία των δεδομένων της παρατήρησης παρέχει ενδιαφέροντα πορίσματα τόσο σχετικά με τις συνήθεις εφαρμογές όσο και σχετικά με το βαθμό εξοικείωσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 47)