Ανιχνεύοντας Τρόπους Αξιοποίησης του Διαδικτύου στη Διδασκαλία και στη Μάθηση Εννοιών και Φαινομένων Αστρονομίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατά τη διδασκαλία φυσικών φαινομένων στις τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, οι καλά εδραιωμένες, προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών πάνω σ’ αυτά τα φαινόμενα οδηγούν συχνά σε παρανοήσεις όπως και σε σημαντικές αποκλίσεις από τα επιστημονικά πρότυπα. Στη διδακτική των φυσικών επιστημών οι μέχρι πρόσφατα κρατούσες, δασκαλοκεντρικές και βιβλιοκεντρικές προσεγγίσεις σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων εποπτικών μέσων, έδρασαν, τα τελευταία χρόνια, ανασταλτικά στις προσπάθειες διδασκαλίας ποικίλων φαινομένων και στην επίτευξη του στόχου της μετάβασης των αντιλήψεων - γνώσεων των μαθητών από τη σχολική στην επιστημονική γνώση και πρακτική. Με την εργασία αυτή προτείνουμε, την αξιοποίηση του περιεχομένου διαφόρων ιστοσελίδων του διαδικτύου. Δημιουργώντας, με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών, αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης και με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο βοηθού, συντονιστή, διευκολυντή, επιτυγχάνεται η προσέγγιση των φυσικών φαινομένων μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα και η σύνδεση τους με την καθημερινή ζωή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1383)