«Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ελλήνων»: Μεθοδολογία ανάπτυξης ιστορικού και πολιτιστικού υλικού για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι επιστημονικές και μεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίστηκε η συγκρότηση του μαθήματος «Ανιχνεύσεις στην ιστορία και στον πολιτισμό των Ελλήνων» για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης ομογενών εκπαιδευτικών. Αναλύονται επίσης το πλαίσιο σχεδιασμού και η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος και γίνονται γνωστοί οι γενικοί σκοποί και οι στόχοι του. Τέλος, γίνεται λόγος για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προγράμματος, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τη λογική μιας παιδαγωγικής της ιστορίας μέσω τηλεκπαίδευσης (e-learning). Το διδακτικό υλικό και η προτεινόμενη διδακτική του μαθήματος προσεγγίζει τον ελληνικό πολιτισμό υπό το πρίσμα της πολυπολιτισμικότητας. Επιπλέον, οι δραστηριότητες και οι ασκήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να αναδείξουν την κριτική σκέψη του σπουδαστή/ εκπαιδευτικού, καθώς και να τον φέρουν σε επαφή με νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης της ιστορικής γνώσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 747)