Αναζητώντας εκπαιδευτικό λογισμικό και δραστηριότητες. EdusoftWiki: μια πρόταση για συνεργασία

Την τελευταία δεκαετία, αναπτύχθηκαν πολλοί νέοι Ελληνικών τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού και εξελληνίστηκαν αρκετοί ξένοι τίτλοι. Παράλληλα υπάρχει πλέον πληθώρα δωρεάν διαδικυακών υπηρεσιών και λογισμικών, που έχουν και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. Ζητούμενο για τον εκπαιδευτικό, που θέλει να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ, είναι η επιλογή του καταλληλότερου λογισμικού. Πρωτίστως όμως, πρέπει να γνωρίζει την ύπαρξη και τις δυνατότητες αξιοποίησης και απόκτησης των διαφόρων λογισμικών και υπηρεσιών. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται το προσχέδιο μιας Διαδικτυακής Πύλης, με τη μορφή μιας Κοινότητας Πρακτικής, όπου κανείς θα μπορεί να πραγματοποιήσει πολυκριτηριακές αναζητήσεις τέτοιων πληροφοριών, αλλά και να αναρτήσει συνεργατικά δικές του ιδέες, εμπειρίες, και αξιολογήσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 946)