Ανάπτυξη της λογικομαθηματικής σκέψης μέσω αναπαραστάσεων που προκύπτουν από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Ένα παράδειγμα.

Στην παρούσα εργασία, δεδομένου ότι έχει αρχίσει και στην Ελλάδα η σταδιακή εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων που η εφαρμογή τους απαιτεί χρήση υπολογιστών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζουμε μια πειραματική διδασκαλία προς την κατεύθυνση αυτή. Η πραγματοποίηση της διδασκαλίας, εστιαζόμενη σε αναπαραστάσεις οθόνης υπολογιστή, έλαβε χώρα στα πλαίσια της θεώρησής μας ότι η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση πρέπει να στηριχθεί από ερευνητικές προσπάθειες που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των ίδιων των αναγκών των μαθητών, στην υποστήριξη των δασκάλων για το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση υπολογιστών. Προς τούτο, εδώ, προτείνεται η χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με ένα Δομημένης Μορφής Φύλλο Εργασίας που δομείται με βάση τη Θεωρία Κατασκευής της Γνώσης (constructivism) και τη θεωρία των Διδακτικών Καταστάσεων (the Theory of Didactic Situations) του G.Brousseau.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1444)