Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή εργαστηριακής σειράς για την πειραματική μελέτη της κίνησης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια σειρά για την πειραματική μελέτη της κίνησης και τη σύνδεση της κίνησης με τη δύναμη, με την τεχνολογία των video-μετρήσεων. Η σειρά εφαρμόστηκε πιλοτικά σε πραγματικές συνθήκες σχολικού εργαστηρίου και στην εργασία παρουσιάζονται οι συνθήκες και τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1205)