Ανάπτυξη και Εφαρμογή Ψηφιακών Μαθημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης LAMS για το Μάθημα της Φυσικής Αγωγής στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων για την υποστήριξη του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ), στο γνωστικό αντικείμενο του Κλασικού Αθλητισμού, για μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης. Στόχος των μαθημάτων είναι η ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών για την ενασχόλησή τους με την ΦΑ και τον αθλητισμό. Περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο της μάθησης με ΤΠΕ, οι στρατηγικές διδασκαλίας και αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή τους και εξετάζεται κατά πόσο είναι εφικτή η ένταξή τους μέσα στο πλαίσιο που ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους, δείχνουν ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και ψηφιακών μαθημάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της ΦΑ και από τη χρήση τους, αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 33)