Ανάπτυξη και αξιολόγηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για το σύστημα Retudis

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για κατανόηση κειμένου στο σύστημα ReTuDiS (Reflective Tutorial Dialogue System). Χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα προηγούμενης ερευνητικής εργασίας που έδειξαν ότι διαφορετική πρότερη γνώση φοιτητών σε ένα γνωστικό αντικείμενο τους επηρεάζει στην οργάνωση των αναπαραστάσεων κειμένων με σχεσιακή, μετασχηματιστική και τελεολογική δομή (Τσαγκάνου & Γρηγοριάδου, 2010). Τα κείμενα πληροφορικής που χρησιμοποιήθηκαν δομήθηκαν βάσει θεωριών κατανόησης κειμένου με σκοπό να παρέχονται εξατομικευμένα σε μαθητές με μη επαρκή, μέτρια και επαρκή πρότερη γνώση. Με τη χρήση του συγγραφικού εργαλείου του συστήματος οργανώθηκε το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποίησαν και αξιολόγησαν οι μαθητές
(Πλήθος ανακτήσεων: 141)