Ανάπτυξη Εξ’ Αποστάσεως Εργαστηριακού Πειράματος Υδροπονικής Καλλιέργειας με Προβληματοκεντρική Μέθοδο Απόκτησης της Μάθησης (Problem Based Learning PBL)

Οι σύγχρονοι μέθοδοι εκπαίδευσης, απαιτούν την εφαρμογή προγραμμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων από διάφορες κοινωνικές ομάδες, με χρήση νέων μεθόδων και τεχνικών που διαφέρουν σημαντικά από τα κλασικά μοντέλα που εφαρμόζονται ευρέως μέχρι σήμερα. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έγκειτο στη μείωση του κόστους εκπαίδευσης, και στην αύξηση της προσβασιμότητας στο εκπαιδευτικό υλικό. Ένα αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες ωστόσο στα περισσότερα προγράμματα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν πραγματοποιούνται αφού το “εργαστήριο” στην περίπτωση αυτή δεν έχει φυσική υπόσταση. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μεθοδολογία για τη πραγματοποίηση εργαστηριακής άσκησης της εκτίμηση της δόσης άρδευσης σε υδροπονική καλλιέργεια για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση με εφαρμογή του μοντέλου απόκτησης μάθησης με προβληματοκεντρική μεθόδο (Problem Based Learning PBL) παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του προαναφερθέντος μοντέλου σε σχέση με την παραδοσιακή εκτέλεση της άσκησης στο εργαστήριο, ενώ προτείνονται και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 585)