Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο: "Mrs. Rosy goes on diet..."

Κάθε μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού αποτελεί συνεισφορά στο ευρύ πρόγραμμα εισαγωγής των τεχνολογιών του επικοινωνιακού και πληροφορικού αλφαβητισμού στην εκπαίδευση. Η θεματολογία του λογισμικού το οποίο παρουσιάζεται στο παρών συνέδριο, έχει ως στόχο τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης του μικρού μαθητή, μέσα από ένα υπερμεσικό περιβάλλον. Ενισχύει το ρόλο του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές, για την πρόσβαση και χρήση του, καθώς η πλοήγησή του είναι απλή, ευέλικτη και προσαρμοσμένη στο γνωστικό επίπεδο αλλά και τον ηλεκτρονικό γραμματισμό των παιδιών του δημοτικού σχολείου. Τα περιεχόμενα του λογισμικού είναι εμπνευσμένα από το εγχειρίδιο αγγλικής γλώσσας της Στ' δημοτικού και αφορούν την αγωγή του καταναλωτή, τη διατροφή, τη διατροφική πυραμίδα και την ανακύκλωση. Η ενασχόληση με το λογισμικό επικεντρώνεται όχι μόνο στο γνωστικό αντικείμενο της ξένης γλώσσας αλλά στην εμπειρική προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων. Διαμορφώνονται συνθήκες συζήτησης σχετικά με την υιοθέτηση νέων προτύπων συμπεριφοράς για θέματα περιβαλλοντικά και αγωγής υγείας, ενώ παράλληλα εξασκούνται οι μαθητές στο λεξιλόγιο της ξένης γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 999)