Ανάπτυξη, Εφαρµογή και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισµικού για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας: Πρώτη Πειραµατική Εφαρµογή

Πρόκειται για μία πρώτη παρουσίαση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού- υπό εξέλιξη- το οποίο σχεδιάστηκε από ομάδα φοιτητών στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στόχος είναι η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε πληθυσμό που προέρχεται από αγγλόφωνες χώρες. Παρουσιάζονται οι δύο φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού λογισμικού, οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές στις οποίες στηρίζεται και οι θεματικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται. Επίσης, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού σε ομάδα εκπαιδευομένων σε Κ.Ε.Κ.Η ενσωμάτωση κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στη δημιουργία ανάλογου εκπαιδευτικού λογισμικού συνιστά μία πρόκληση όσον αφορά το ‘πάντρεμα’ των Τ.Π.Ε. με τη Σύγχρονη Παιδαγωγική και Διδακτική και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ειδικές ομάδες του μαθητικού πληθυσμού όπως τους μετανάστες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)