Ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων με λογισμικό παρουσιάσεων: Ένα εργαλείο για εξάσκηση των δεξιοτήτων συλλογής, επιλογής και οργάνωσης των πληροφοριών

Η ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων στο 2ο κύκλο σπουδών των ΤΕΕ πραγματοποιείται στα πλαίσια του μαθήματος ‘Εφαρμογές Πολυμέσων’ του Τομέα Πληροφορικής και του μαθήματος Γενικής Παιδείας ‘Εφαρμογές Η/Υ’. Στα πλαίσια των παραπάνω μαθημάτων, η εργασία αυτή προτείνει την ανάπτυξη απλών εφαρμογών πολυμέσων με λογισμικό παρουσιάσεων, με κύριο σκοπό την εξάσκηση των δεξιοτήτων συλλογής, επιλογής και οργάνωσης των πληροφοριών. Δεδομένου ότι οι μαθητές εκπονούν τις συνθετικές εργασίες ανάπτυξης πολυμέσων σε ομάδες, δίνεται παράλληλα η δυνατότητα για ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων, όπως συνεργασίας και επικοινωνίας. Στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία ο ρόλος των διδασκόντων προτείνεται να είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1598)