Αναπτύσσοντας και Αξιολογώντας Εκπαιδευτικό Υλικό που βασίζεται στο ECLiP για Εισαγωγικά Μαθήματα Προγραμματισμού

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια πρόταση υποστήριξης και εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Προγραμματισμού με εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο ακολουθεί τις αρχές του πλαισίου ECLiP. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από δραστηριότητες που αφορούν στη διδασκαλία της ταξινόμησης με τη μέθοδο της φυσαλίδας και συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας. Στο άρθρο περιγράφεται το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πειραματικής αξιολόγησης του υλικού που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μαθήματος Διδακτική της Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 241)