Αναπτύσσοντας δεξιότητες σχεδιασμού συγγραφής αφηγηματικών κειμένων με την υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών: Το παράδειγμα των «Ιδεοκατασκευών»

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ιδεοκατασκευές» ως μέσο καλλιέργειας και ανάπτυξης των δεξιοτήτων σχεδιασμού κατά την παραγωγή αφηγηματικών και περιγραφικών κειμένων από μαθητές της Στ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές κατανόησαν την αναγκαιότητα της φάσης σχεδιασμού και αφιέρωναν χρόνο σε στρατηγικές σχεδιασμού καθώς έγραφαν και χωρίς τη χρήση του λογισμικού. Τα κείμενα που έγραφαν μετά την παρέμβαση (χρήση λογισμικού) συγκρινόμενα με αυτά πριν την παρέμβαση (χωρίς λογισμικό) παρουσίαζαν μεγαλύτερη πληροφορικότητα και έκταση. Αξίζει να σημειωθεί πως έκτοτε οι μαθητές- συγγραφείς αφιέρωναν χρόνο στη φάση του σχεδιασμού καθώς έγραφαν και άλλα είδη κειμένων. Μεγαλύτερες βελτιώσεις ως προς τα παρατηρούμενα μεγέθη παρουσίασαν οι αρχάριοι συγγραφείς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 550)