Αναπαραστάσεις Παιδιών 9-12 ετών για τις Τεχνολογίες της Καθημερινής Ζωής και η Θέση των ΤΠΕ στις Αναπαραστάσεις αυτές

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελούν τμήμα των τεχνολογιών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα της καθημερινής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Στην καθημερινή ζωή τα παιδιά αναπτύσσουν ιδέες και αναπαραστάσεις για τις τεχνολογίες, τη χρήση τους μέσα στο πλαίσιο αυτό και για τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής, με βάση τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις τους τόσο με τα τεχνολογικά μέσα όσο και με τους ενήλικες ή και άλλα παιδιά. Η πιλοτική έρευνα που παρουσιάζεται είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων παιδιών δημοτικού για τις τεχνολογίες της καθημερινής ζωής και τη μελέτη της θέσης των ΤΠΕ στις αναπαραστάσεις αυτές. Στην έρευνα συμμετείχαν 300 μαθητές και μαθήτριες Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης από 5 δημοτικά σχολεία, οι οποίοι/ες απάντησαν γραπτά σε μία ερώτηση ανοικτού τύπου. Τα παιδιά επέλεξαν ελεύθερα τον τρόπο απάντησης με κείμενο ή και σχέδιο. Η πλειοψηφία απήντησε χρησιμοποιώντας σχέδια, η μελέτη των οποίων έδειξε ότι σχεδόν το 1/3 των παιδιών ταυτίζουν τις τεχνολογίες της καθημερινής ζωής με τις ΤΠΕ, ενώ πάνω από τα μισά παιδιά αντιμετωπίζουν τις τεχνολογίες της καθημερινής ζωής ως ένα σύνολο τεχνολογικών μέσων, τα οποία είναι απομονωμένα από τον άνθρωπο και το κοινωνικό πλαίσιο της χρήσης τους. Οι τεχνολογίες που εμφανίζονται συχνότερα στις απαντήσεις των παιδιών είναι οι ΤΠΕ, ενώ ακολουθεί η οικιακή τεχνολογία (ηλεκτρικές συσκευές κυρίως) και τα μεταφορικά μέσα. Το γεγονός αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς πολλά παιδιά ενώ δεν διαθέτουν υπολογιστή στο σπίτι τους ούτε στο σχολείο, αναφέρουν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο συχνότερα από τις ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης η έννοια της τεχνολογικής εξέλιξης ή αλλαγής έχει πολύ χαμηλή συχνότητα εμφάνισης σε όλες τις απαντήσεις (63 αναφορές) και ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν στην εξέλιξη των ΤΠΕ (3 αναφορές). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση και οργάνωση μιας κατάλληλης διδακτικής παρέμβασης στο δημοτικό σχολείο, με στόχο τη μελέτη των τεχνολογιών της καθημερινής ζωής και των ΤΠΕ ειδικότερα, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων αναπαραστάσεων για την ευρεία χρήση τους σε ατομικό και σε ευρύ κοινωνικό επίπεδο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 989)