Ανάλυση της γλωσσικής αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού-μαθητή κατά τη διαχείριση «στόχων-εμποδίων» - Η περίπτωση της διδασκαλίας του διαδικτύου

Το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον αντικείμενο στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής που αφορούν τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Μια συγκριτική μελέτη των στόχων που αυτά θέτουν μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές ικανότητες πλοήγησης και αναζήτησης πληροφοριών αλλά και να δίνει έμφαση στην αξιολόγηση της παρεχόμενης από το Διαδίκτυο πληροφορίας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η διαδικασία υλοποίησης μιας πρότυπης διδακτικής παρέμβασης για το Διαδίκτυο με μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου όπως και η ανάλυση της γλωσσικής αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητών κατά τη διάρκεια διαχείρισης στόχων - εμποδίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1054)