Ανάλυση περιεχομένου του νέου σχολικού προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο ως προς τις ΤΠΕ

Στην εργασία μας εξετάζουμε τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο νηπιαγωγείο. Ειδικότερα, αναλύεται το περιεχόμενο του νέου πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής – Πρώτης Σχολικής Ηλικίας που καθορίζει το περιεχόμενο των γνωστικών ενοτήτων και εκφράζει τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής για το νηπιαγωγείο. Αξιοποιούμε ως μέθοδο έρευνας την ανάλυση περιεχομένου των κειμένων του νέου Προγράμματος Σπουδών. Δίνεται έμφαση στις ενότητες που εκφράζεται το ιδεολογικό, πολιτικό, παιδαγωγικό πλαίσιο ως θεωρητικό μοντέλο σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις ΤΠΕ. Το νέο Προγράμματος Σπουδών Προσχολικής – Πρώτης Σχολικής Ηλικίας, ως προς την έμφαση που δίνει στις ΤΠΕ, προσεγγίζεται συγκριτικά με τη δομή και το περιεχόμενο του προηγούμενου Προγράμματος. Ταυτόχρονα, μελετάμε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών δίνοντας έμφαση σε αρχές και θέσεις που εκφράζουν την εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εναρμόνισης της εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών μελών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)