«Ανακαλύπτοντας τον Van Gogh μέσα από την ταινία “Όνειρα” του Ακίρα Κουροσάβα» - Μια εκπαιδευτική εφαρμογή σε δυο σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σκοπός της εφαρμογής που παρουσιάζεται είναι να αναδειχθεί η πολύπλευρη διάσταση της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα από τη δυναμική της αλληλεπίδραση με άλλους γνωστικούς άξονες όπως η τέχνη και η Αγγλική γλώσσα. Θεματικός πυρήνας της εφαρμογής είναι η ζωή και το έργο του ζωγράφου Van Gogh καθώς και οι ζωγραφικές τεχνικές που εφαρμόζει στους πίνακες του. Το θεωρητικό υπόβαθρο της όλης διαδικασίας βρίσκει έρεισμα στις θεωρίες της βιωματικής μάθησης, εστιάζοντας στη δυναμική της ομάδας, στη συναισθηματική έκφραση και στην έκθεση σε νέες εμπειρίες. Μέσα από αυτό το πρίσμα μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)