Αναγνωστική αποκωδικοποίηση και αναγνωστική ταχύτητα. Από λογισμικό γενικής χρήσης σε ειδικές πειραματικές εφαρμογές αναγνώρισης των λέξεων

Η παρούσα μελέτη προτείνει μια σύζευξη των δυνατοτήτων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των θεωρητικών επισημάνσεων για την αναγνώριση των λέξεων με στόχο την παροχή διευκολύνσεων στην εκμάθηση της ανάγνωσης. Αρχικά επιχειρείται η εννοιολογική αποσαφήνιση της αποκωδικοποίησης και η ανάδειξη του ρόλου της αναγνωστικής ταχύτητας και του αυτοματισμού στη διαδικασία αναγνώρισης/ταυτοποίησης των λέξεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά εύχρηστες δραστηριότητες με λογισμικό γενικής χρήσης και μια εφαρμογή πειραματικού λογισμικού αυτοματοποίησης συλλαβών και λέξεων. Παρουσιάζονται τέλος, αποτελέσματα από μια πιλοτική ανίχνευση του χώρου και έναν πειραματισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 353)