Αλληλεπιδράσεις μαθητών προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια δραστηριοτήτων με ψηφιακά παιχνίδια

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καταγραφούν τα είδη των λεκτικών αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών που ανήκουν σε ομοιογενείς και ανομοιογενείς ομάδες καθώς φέρνουν σε πέρας συνεργατικές δραστηριότητες με ψηφιακά παιχνίδια και πώς αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης. Το δείγμα της ερευνητικής μελέτης αποτέλεσαν 20 παιδιά ηλικίας 4 -5 ετών. Τα παιδιά αυτά βάση μιας αρχικής αξιολόγησης με φύλλα εργασίας χωρίστηκαν σε 3 υποομάδες - επίπεδα (καλοί, μέτριοι και αδύνατοι). Από αυτές τις υποομάδες - επίπεδα των μαθητών δημιουργήθηκαν 5 ομοιογενείς και 5 ανομοιογενείς ομάδες. Οι μαθητές στη συνέχεια συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης παίζοντας με τα ψηφιακά παιχνίδια σε συνεδρίες των 10 - 12 λεπτών, 2 φορές την εβδομάδα για μια περίοδο 4 εβδομάδων με σκοπό να καταγραφούν και να συγκριθούν οι λεκτικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών όταν αυτοί δουλεύουν σε ομοιογενείς και ανομοιογενείς ομάδες. Η ανάλυση των αλληλεπιδράσεων των μαθητών έδειξε πως οι μαθητές που δούλεψαν σε ομάδες ομοιογενείς ως προς τη σύσταση τους παρουσίασαν στα πλαίσια της συνεργασίας τους μειωμένη λεκτική αλληλεπίδραση σε σχέση με τα παιδιά που ανήκαν σε ανομοιογενείς ομάδες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 68)