«Αγώνες για Έναν Ανθρωπινότερο Κόσμο: Από τους Αγωνιστές και τους Μάρτυρες στους Χριστιανούς του Σήμερα»: Εκπαιδευτικό Σενάριο με Αξιοποίηση των ΤΠΕ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για το μάθημα των Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού. Αποτελεί μία εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας με ενσωμάτωση των ΤΠΕ, σε συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, διαθεματικές προεκτάσεις και εστίαση στην οργάνωση των μαθητών σε ομάδες. Η μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής του σεναρίου ενσωματώνει ορισμένες από τις αρχές του συμπεριφορισμού, του εποικοδομητισμού, της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας, και του θεωρητικού πλαισίου του κοννεκτιβισμού, ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τη διδακτική αρχή της εποπτείας, η οποία αποτελεί γνώρισμα του Νέου Σχολείου. Για την υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες και ειδικότερα τα λογισμικά παρουσίασης (Power Point), εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), το λογισμικό ανοικτού τύπου δημιουργίας ασκήσεων (Hot Potatoes), τη διαδραστική οπτική πλατφόρμα για τη δημιουργία πολυμεσικών αφισών (Glogster.edu) και το εκπαιδευτικό λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Θρησκευτικά Ε΄ & Στ΄ Δημοτικού.
(Πλήθος ανακτήσεων: 44)