Αυτοματοποιημένη αξιολόγηση προγραμμάτων Ψευδογλώσσας

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση προγραμμάτων στοχεύει στον αυτοματοποιημένο έλεγχο, στην αξιολόγηση και στη βαθμολόγηση προγραμμάτων που υποβάλλονται από φοιτητές/μαθητές, αποφεύγοντας τα σφάλματα, τις δυσκολίες αλλά και τον υποκειμενικό χαρακτήρα της χειρωνακτικής αξιολόγησης από άτομα/καθηγητές.Το περιβάλλον που αναπτύχθηκε επιτρέπει την υποβολή προγραμμάτων από μαθητές, την αυτοματοποιημένη διόρθωση τους και την καταχώρηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής τους. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πριν την υποβολή της απάντησης να εξασκηθούν στο προγραμματιστικό περιβάλλον της ψευδογλώσσας. Το σύστημα γνωστοποιεί στον μαθητή τόσο το βαθμό που έλαβε όσο και τα τυχόν λάθη που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προγράμματός του. Οι εκπαιδευτικοί αναρτούν τις ασκήσεις και ενημερώνονται για τις επιδόσεις των μαθητών τους. Έχουν τη δυνατότητα να δουν το πρόγραμμα που υπέβαλλε ο μαθητής και τα τυχόν λάθη του ή μόνο το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Μπορούν έτσι να εστιάσουν στους μαθητές τους διαπιστώνοντας άμεσα το επίπεδο γνώσεών τους και τις επιμέρους ανάγκες εκπαίδευσής τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 71)