Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας

Η εργασία αυτή εξετάζει την πρόσληψη καινοτόμων πρακτικών με ΤΠΕ από επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς Α/θμιας εκπαίδευσης. Το πρώτο μέρος της εργασίας εστιάζεται στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών όπου και αναλύεται η σημαντικότητα τους. Ακολούθως, περιγράφεται η δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας μάθησης διαμέσου ενός forum στα πλαίσια σεμιναριακού μαθήματος με θέμα την εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 40 επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εξετάστηκαν μέσω των μηνυμάτων που έστειλαν στο forum συζήτησης του σεμιναρίου. Η κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων τους έδειξε ότι η πρόσληψη των πρακτικών που συνεπάγονται οι ΤΠΕ έγινε με τρεις τρόπους: (α) θετική στάση αλλά αναβολή χρήσης, (β) καθορισμός προτεραιοτήτων και (γ) ένταξη ως στιγμή στην υπάρχουσα πρακτική. Η εργασία ολοκληρώνεται με την επισήμανση ότι για να έχει απήχηση μια μορφή επιμόρφωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να οικοδομείται πάνω στις πρακτικές γνώσεις των εκπαιδευτικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 887)