Διδασκαλία αλγορίθµων σε περιβάλλον συνεργασίας µε υπολογιστή

Η διδασκαλία των Αλγορίθμων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και δυσκολότερες διδακτικές ενότητες της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο. Στόχος της παρούσας έρευνας που έλαβε χώρα σε αυθεντικές διδακτικές συνθήκες, είναι η μελέτη του τρόπου εφαρμογής μιας διδακτικής προσέγγισης για τη διδασκαλία Αλγορίθμων σε ένα περιφερειακό σχολείο, με χρήση ενός περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης. Αναπτύχθηκαν δύο ανάλογες δραστηριότητες για συνεργατική μάθηση με και χωρίς υπολογιστή και μελετήθηκαν τα αποτελέσματα των διαφορετικών αυτών προσεγγίσεων. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσον αφορά στα πλεονεκτήματα που παρέχει το υπολογιστικό περιβάλλον συνεργασίας ως εποπτικό μέσο για τους μαθητές και τον διδάσκοντα και ως διαγνωστικό εργαλείο για τον διδάσκοντα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 930)