Διαφορές φύλου στη Διδασκαλία της Πληροφορικής: Αντιλήψεις Υποψηφίων Μηχανικών Πληροφορικής

Η μελέτη αυτή εστιάζει στις αντιλήψεις Υποψηφίων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΥΜΥΠ) για τις ιδιαιτερότητες των φύλων στην τάξη της Πληροφορικής καθώς και στις προτάσεις τους για την αντιμετώπισή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 861)