Ζητήματα Επιλογής και Αποτίμησης Πλατφόρμας CSCL και Υλοποίηση Συνεργατικών Διδακτικών Σεναρίων στη Β/Θμια Εκπαίδευση

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο διερεύνηση και την επιλογή μιας πλατφόρμας CSCL για το σχεδιασμό και υλοποίηση συνεργατικών σεναρίων, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία στη Β/θμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν στην έρευνα ήταν: α) Ανάλυση & καθορισμός των βασικών λειτουργικών απαιτήσεων μιας CSCL πλατφόρμας, β) Αποτίμηση και επιλογή πλατφόρμας CSCL, γ) Σχεδιασμός και υλοποίηση διδακτικών σεναρίων CSCL δ) Αξιολόγηση πλατφόρμας και εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 259)