Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής μέσω του περιβάλλοντος SCALE

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια πρόταση υποστήριξης και εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας σε εισαγωγικά μαθήματα Πληροφορικής με εκπαιδευτικό υλικό που έχει ως στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και την καλλιέργεια της διερευνητικής μάθησης και της κριτικής σκέψης. Το εκπαιδευτικό υλικό αφορά σε δραστηριότητες οι οποίες διατίθενται μέσα από το διαδικτυακό προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης SCALE και έχουν σχεδιαστεί με βάση τις δυνατότητες του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Στο άρθρο περιγράφονται συνοπτικά οι δυνατότητες του περιβάλλοντος SCALE, οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν οι δραστηριότητες, ο τρόπος αξιοποίησής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενδεικτικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί καθώς και κάποια αρχικά αποτελέσματα που αφορούν στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές στο πλαίσιο ενός εισαγωγικού μαθήματος Πληροφορικής.
(Πλήθος ανακτήσεων: 880)